REKLAMAČNÍ ŘÁD A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Veškeré u nás nakoupené zboží máte právo bez udání důvodu do 14 dnů vrátit a my Vám vrátíme peníze. Výměna nevhodných velikostí zboží (oblečení, boty, ostatní) je samozřejmostí.  

Objednávky jsou většinou expedovány do 48 hodin, o stavu objednávky Vás průběžně  informujeme na e-mail. Pokud nebudeme schopni objednávku do do 48 hod. vyexpedovat, budeme Vás kontaktovat.

Objednané zboží si u nás můžete osobně vyzvednout každý pracovní den od 9:00 do 18.00 hod.. Objednané zboží bývá většinou připraveno k odběru do 48 hod. od objednání. Zboží také zasíláme na dobírku. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Dodávky zboží jsou realizovány postřednictvím společnosti EQUIVET s.r.o. nebo jejich vlastních dceřinných společností. 

Formulář ke stažení pro odstoupení zboží najdete zde:

Odstoupení od kupní smlouvy

Nakupovat u nás můžete:

 • Nákupní košíkem
 • Telefonicky
 • E-mailem

Reklamační řád a obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky obchodní společností EQUIVET s.r.o, se sídlem Křižíkova 3278, Frýdek - Místek, 73801, IČ: 03028895, DIČ: CZ03028895, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 59541, upravují v souladu ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajíxím a jonu fyzickou osobou včetně internetového obchodu prodávajícího.

Obchodní podmínky pro spotřebitele se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti  nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Zákazník, který nakoupí zboží v našem e-shopu souhlasí s rozesílám newsletterů.

1. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na adresu kupujícího, v co možná nejkratším termínu,
 • prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní své závazky, neodebere zboží či nezaplatí kupní cenu,
 • prodávající má právo od závazné objednávky (kupní smlouvy) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění,
 • prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:
  • zboží se již nevyrábí nebo neprodává,
  • zboží je momentálně vyprodáno.

(V případě, že některá z těchto situací nastane, má prodávající povinnost, neprodleně kontaktovat a informovat o tomto kupujícího – objednatele.)

2. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu zboží, včetně případné ceny dopravy a včetně DPH,
 • kupující je povinen ve své objednávce uvádět jen pravdivé údaje, uvést správnou a úplnou poštovní – dodací adresu,
 • kupující má právo stornovat  objednávku do doby, než je předána přepravci, nebo vrátit zboží do 14 dnů ode dne jeho doručení, odstoupením od smlouvy.
 • Kupující má právo požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze. Požádání o výmaz osobních údajů, musí být provedeno písemnou formou na adresu sídla společnosti.

3. Objednávka zboží

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu www.equivet.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formálního potvrzení objednávky prodávajícím. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu, na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a převzetím objednaného zboží kupujícím.
 • Ceny v e-shopu www.equivet.cz jsou uváděny v Kč a jsou uváděny s DPH. Ceny mohou být změněny v závislosti na množství.
 • Odesláním objednávky kupující souhlasí s ustanovením obchodních podmínek platných a uvedených na www.equivet.cz k tomuto dni, souhlasí s výši ceny objednaného zboží, včetně případné ceny dopravného. Tento souhlas stvrzuje odesláním objednávky.
 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoli, před jejím odeláním - tj. předáním přepravci. V případě stornování již odeslané objednávky, je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
 • Prodávající je oprávněn stornovat objednávku, v případě:
  • Objednané zboží se již nevyrábí nebo nastala jakákoliv změna v ceníku výrobce. Nastane-li tato situace, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a dohodnou se na dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil celou částku kupní ceny, tuto částku mu prodávající převede zpět na jeho účet nebo adresu, v nejkratším možném termínu (nejpozději do 5 pracovních dnů).
  • Nebyla-li platba zboží provedena ve stanoveném termínu.

4. Ochrana osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje, data – sdělená při objednávce zboží, jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta žádné třetí osobě. Výjimku tvoří partneři zajišťující dodání zboží (přepravu) kupujícímu a partneři zajišťující platební styk (Česká pošta). I v takovýchto případech se sděluje pouze jméno objednatele (kupujícího), adresa dodání, příp. telefonní číslo kupujícího, pro možnost spojení se s dopravcem.
 • provozovatel EQUIVET s.r.o. prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.

5. Dodání zboží

 • Prodávající se zavazuje, dodat zboží kupujícímu, v co možná nejkratší době od doručení platné objednávky, není-li předem dohodnuto jinak, dohodou o doručení zboží v předem stanoveném termínu,
 • místem plnění (dodání) je adresa uvedena kupujícím v objednávkovém formuláři, nezvolí-li si kupující osobní odběr zboží na prodejně,
 • vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny,
 • zboží je dodáváno v jeho běžných obalech
 • Kupující je povinen okamžitě po obdržení zásilky, zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu.
 • Pokud je poškozen obal zásilky, kupující zásilku nepřevezme, s přepravcem na místě sepíše Zápis o škodě a i této skutečnosti informuje prodávajícího.
 • Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozené nebo neodpovídá popisu a množství uvedenému na faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u kupujícího.
 • V případě dodávky neúplné zásilky provede prodávající, bez zbytečného odkladu, po obdržení reklamace kupujícího dodatečnou zásilku. V tomto případě hradí náklady na dopravu prodávající. V případě reklamace vady zboží bude postupováno dle obecných předpisů.
 • Kupující svým podpisem v dokladech dopravce stvrzuje, že zboží převzal v požadovaném množství, kvalitě a nepoškozené,
 • ke každé zásilce bude přiložena faktura – daňový doklad nebo zjednodušený daňový doklad - paragon.

(Prodávající je plátcem DPH.)

6. Odstoupení od smlouvy

 • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu (zákon č. 367/2000).
 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen:
  • vyplnit a spolu se zbožím zaslat Formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný na webových stránkách prodávajícího
  • zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu (zboží nesmí jevit známky použití)

  •  kupující vrací zboží na své náklady nebo osobně doručí na adresu prodávajícího, nebo na adresu určenou prodávajícím (odběrné místo)

  • kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet nebo poštovní poukázka či jinak)

  • vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

 • Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Zboží je kupující povinen zasílat prodávajícímu doporučeně. 
 • Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, budou peníze vráceny nejpozději do 14 dní po fyzickém obdržení zboží.  
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

 • Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílatele zpět.

7. Zodpovědnost za zboží

 • Zodpovědnost za zboží – nebezpečí za škody na zboží – přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce.

8. Platební podmínky

Platba za objednané zboží může být uskutečněna:

 • dobírkou ( hotově při převzetí zboží od přepravce)
 • předem převodem na účet prodávajícího.
 • platební kartou ( na prodejně)

 (Zboží zůstává v majetku prodávajícího až do úplného zaplacení.)

9. Záruka

 • Prodávající poskytne záruku na zboží specifikované na faktuře nebo na jiném účetním dokladu.
 • Záruka na spotřební zboží je ve lhůtě 24 měsíců.

 • Záruka se nevztahuje:
  • na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem o užívání zboží nebo všeobecnými zásadami,
  •  na závady vzniklé nedodržením pokynů pro instalaci, údržbu, provoz nebo obsluhu výrobků,
  • na závady vzniklé nesprávnou přepravou, nesprávným skladováním či nadměrným přetěžováním zboží,
  • na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením,
  • na závady vzniklé fyzickým poškozením,
  • na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo el. výbojem a nadměrným mechanickým poškozením,
  • na opotřebení zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním.
  • na závady vzniklé nesprávným užíváním, nevhodnou velikostí výrobku, užitím zboží k jinému účelu a v jiných podmínkách, než pro které bylo určeno
 • Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a jiné podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k užívání, či použití výrobku.

10. Převzetí zboží

 • Kupující je povinen okamžitě po obdržení zásilky, zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu.
 • Pokud je poškozen obal zásilky, kupující zásilku nepřevezme, s přepravcem na místě sepíše Zápis o škodě a i této skutečnosti informuje prodávajícího.
 • Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozené nebo neodpovídá popisu a množství uvedenému na faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u prodávajícího.
 • V případě, že si kupující dodané zboží u přepravce nepřevezme, může prodávající požadovat uhradit veškeré náklady s tímto spojené - poštovné.

11. Reklamace zboží

 • V případě zjištění závad na zboží je kupující povinen o zjištěných závadách informovat prodávajícího, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží písemným oznámením s uvedením popisu závady, uvedením čísla objednávky, čísla faktury a data objednávky,
 • kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění
 • při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu u prodávajícího, a to fakturou.
 • Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující spolu se všemi součástmi a příslušenstvím,
 • o výsledku reklamace bude kupující informován nejpozději do 30 dnů, od převzetí předmětu k vyřízení reklamace
 • za neoprávněnou reklamaci (nebude-li zjištěna oznámena závada, nebo se bude jednat o závadu nespadající do záručních podmínek), může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu nebo opravu.

12. Závěrečná ustanovení

 • Tato smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 • Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 • Tyto obchodní a dodací podmínky jsou účinné ke dni 1. 1. 2009.

Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR):

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00

Praha 2

adr.coi.cz